Acronym for nevi, atrial myxoma, myxoid neurofibromas, and ephilides.

See: NAME syndrome.

(05 Mar 2000)