apody -->
apodia
medical dictionary

Congenital absence of feet.

Synonyms: apody.

Origin: G. A-priv. + pous, foot

(05 Mar 2000)

apode, apodeme, apodemialgia, apodes < Prev | Next > apodous, apody, apoenzyme, apoferritin

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums