<biochemistry> An enzyme without its cofactor.

See: apoprotein.

(18 Nov 1997)

apodemialgia, apodes, apodia, apodous, apody < Prev | Next > apoferritin, apogamia, apogamy, apogeal

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums