<study>

Synonyms: epizootiology.

Origin: epi-+ G. Zoon, animal, + logos, study

(05 Mar 2000)