Relating to one limb.

Origin: mono-+ G. Melos, limb

(05 Mar 2000)

monomaniac, monomaniacal, monomastigote, monome < Prev | Next > monomer, monomeric, monomerous

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums