Fixation of the mind on one subject.

Origin: mono-+ G. Noesis, idea

(05 Mar 2000)

mononeuritis, mononeuritis multiplex, mononeuropathy < Prev | Next > mononuclear, mononuclear phagocyte

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums