phenylisopropyladenosinemedical dictionary

<chemical>

N-isopropyl-n-phenyl-adenosine. Antilipaemic agent. Synonyms: th 162.

Chemical name: Adenosine, N-(1-methylethyl)-N-phenyl-

(12 Dec 1998)