<phobia>

<psychiatry> Morbid fear of strangers.

Origin: xeno-+ G. Phobos, fear

(05 Mar 2000)

xenon isotopes, xenon radioisotopes, xenoparasite < Prev | Next > xenophonia, xenophthalmia, Xenopsylla

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums