<botany> A motile, flagellated spore.

(09 Oct 1997)

zoosmosis, zoosperm, zoospermia, zoosporangium < Prev | Next > zoosporic, zoosterol, zootechnics

Bookmark with: icon icon icon icon iconword visualiser Go and visit our forums Community Forums